ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  

Ψυχιατρικής Κλινικής «ΓΑΛΗΝΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ» 

             ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Η Ψυχιατρική Κλινική «ΓΑΛΗΝΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ» ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο των ψυχιατρικών υπηρεσιών και μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, Ιατρικό & Νοσηλευτικό προσωπικό & προμηθευτές) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση των έργων της. Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Ψυχιατρικής Κλινικής «ΓΑΛΗΝΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ» ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:

       Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την Κλινική και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην Ποιότητα των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των ασθενών.

       Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των Ψυχιατρικών Υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

       Μέσω κατάλληλης ανάλυσης κινδύνων και ευκαιριών θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα σε όλα τα τμήματα της Ψυχιατρικής Κλινικής. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση.

       Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των ψυχίατρων και των νοσηλευτών ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους .

       Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

       Δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις νομικές & κανονιστικές απαιτήσεις.

       Μεριμνά και παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και την Εκπαίδευση και φροντίζει για τις άριστες σχέσεις Διοίκησης-Ψυχιάτρων-Νοσηλευτών-Λοιπού Προσωπικού. 

Η Ψυχιατρική Κλινική «ΓΑΛΗΝΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ» ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ευελπιστεί σε μια ευρύτερη συνεργασία καθώς αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι

ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε κάθε παροχή των υπηρεσιών της προς τους ασθενείς.